U kunt hier alle Algemene Voorwaarden lezen. Mocht u alleen geïntereseerd zijn in een specifieke voorwaarden dan klik op een van de drie buttons.

Algemene voorwaarden LD Hairart Beauty & More

Behandelingsvoorwaarden

LD Hairart Beauty & More houdt zich aan de algemene behandelingsvoorwaarden voor LD Hairart Beauty & Moresbranche: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle haarbehandelingen in kapsalons van leden van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), onverminderd eigen voorwaarden van de betrokken kapper.

a. LD Hairart Beauty & More (M/V):
kapper-ondernemers, die lid zijn van de ANKO, in casu LD Hairart Beauty & More te Obbicht
b. De klant (M/V):
de persoon, die LD Hairart Beauty & More opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.
c. De Commissie Geschillenbemiddeling:
de speciaal voor de uitvoering van de voorwaarden door de ANKO aangewezen groep van drie personen, waaronder een deskundige als hieronder bedoeld en een jurist. De leden van de Commissie Geschillenbemiddeling zomede de daarbij behorende secretariaatsmedewerkers, zijn onderworpen aan de Erecode Geschillenbemiddeling Kappersbranche. Het secretariaat van de Commissie Geschillenbemiddeling is ten kantore van de ANKO gevestigd en staat onder leiding van de directeur van de ANKO.
d. Deskundigen (M/V):
speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van haarbehandelingen.
e. Haarbehandeling:
Alle vormen van haarbehandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van haar van derden.

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en LD Hairart Beauty & More overeengekomen is.

Artikel 2
LD Hairart Beauty & More verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 3
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden door LD Hairart Beauty & More duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst.

Artikel 4
1. LD Hairart Beauty & More garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
2. LD Hairart Beauty & More mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf- producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij LD Hairart Beauty & More.

Artikel 6
De klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan LD Hairart Beauty & More. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een permanentbehandeling geldt een termijn van 3 weken.

Artikel 7
LD Hairart Beauty & More maakt uiterlijk binnen 2 dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8
Indien de klant zich niet met het standpunt van LD Hairart Beauty & More kan verenigen, kan hij zijn bezwaar schriftelijk dan wel telefonisch voorleggen aan de Commissie Geschillenbemiddeling. De tijd tussen de telefonische melding en retourzending van het klachtenformulier mag maximaal 5 dagen bedragen.

Artikel 9
Een klacht kan bij de Commissie Geschillenbemiddeling worden ingediend uiterlijk binnen de termijn van één week nadat LD Hairart Beauty & More zijn standpunt aan de klant kenbaar gemaakt heeft. Indien LD Hairart Beauty & More niet reageert op de melding van een klacht wordt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht door een klant bij de Commissie Geschillenbemiddeling beperkt tot 10 dagen na het kenbaar maken van de klacht aan LD Hairart Beauty & More.

Artikel 10
Een klacht wordt bij de Commissie Geschillenbemiddeling aanhangig gemaakt door gebruikmaking van het
modelklachtenformulier. Het modelklachtenformulier is verkrijgbaar bij LD Hairart Beauty & More en de ANKO.

Artikel 11
Met het volledig ingevulde en ondertekende klachtenformulier moet tegelijk een bedrag van € 10,– hetzij per cheque, hetzij contant, worden bijgevoegd.

Artikel 12
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 wordt aan de klant terugbetaald, indien de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling gegrond wordt geacht.

Artikel 13
Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:
1. de klacht niet binnen de in artikel 9 genoemde termijn is ontvangen;
2. niet het modelklachtenformulier is gebruikt;
3. dit niet volledig is ingevuld en ondertekend;
4. niet de betaling als genoemd in artikel 11 is bijgevoegd;
5. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 22;
6. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;
7. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren
Ten aanzien van het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel wordt een klacht alleen dan niet in behandeling genomen, indien en voor zover een inhoudelijke beoordeling van de klacht naar het oordeel van de Commissie Geschillenbemiddeling niet meer mogelijk is.

Artikel 14
Direct na ontvangst van de klacht, zendt de Commissie Geschillenbemiddeling een kopie daarvan voor commentaar aan LD Hairart Beauty & More.

Artikel 15
LD Hairart Beauty & More kan hierop uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in artikel 14, schriftelijk bij de Commissie Geschillenbemiddeling reageren.

Artikel 16
Direct na binnenkomst van de schriftelijke stukken als bedoeld in de artikelen 10 en 15, casu quo na het verstrijken van de in artikel 15 genoemde termijn, beoordeelt de Commissie Geschillenbemiddeling of de klacht schriftelijk afgedaan kan worden, dan wel dat de deskundige de klant op wie de klacht betrekking heeft, persoonlijk In ogenschouw dient te nemen. In dat geval beoordeelt de deskundige binnen één week het resultaat van de haarbehandeling in een door hem aan te wijzen neutrale plaats.

Artikel 17
Zowel LD Hairart Beauty & More als de klant hebben éénmaal de mogelijkheid om binnen 2 werkdagen na datum poststempel van de mededeling wie als deskundige optreedt, de voorkeur uit te spreken voor een andere deskundige.

Artikel 18
De hiervoor bedoelde deskundige brengt uiterlijk binnen 2 werkdagen zijn oordeel uit over de klacht door middel van een schriftelijk rapport aan de Commissie Geschillenbemiddeling. Direct hierop bepaalt de Commissie Geschillenbemiddeling haar standpunt.

Artikel 19
De Commissie Geschillenbemiddeling zal binnen twee weken nadat zij haar standpunt heeft bepaald, zowel aan de klant als aan LD Hairart Beauty & More, haar beslissing, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar maken.

Artikel 20
De secretaris van de commissie geschillenbemiddeling zal 14 dagen na het verzenden van de brief aan LD Hairart Beauty & More en consument met daarin verwoord de beslissing, contact met beide partijen opnemen, teneinde te informeren of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld/opgelost.

Artikel 21
1. Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard, zal LD Hairart Beauty & More een bindend advies worden gegeven hoe te handelen.
2. Dit bindend advies kan strekken tot:
– het kosteloos overdoen van de behandeling;
– het kosteloos doen van één of meer herstelbehandelingen;
– het retourneren van de behandelingsprijs.
Bij deze beslissing wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze behandeling(en) dient/dienen te geschieden.

Artikel 22
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 23
1. Indien de klant dan wel LD Hairart Beauty & More van mening is, dat in de procedure fouten zijn begaan, staat hem de mogelijkheid van beroep open bij het hoofdbestuur van de ANKO.
2. Deze beroepsmogelijkheid staat open gedurende een maand na de dag waarop de Commissie Geschillenbemiddeling haar uitspraak aan betrokkene heeft verzonden.

Artikel 24

Voor alle behandelingen die vallen onder uiterlijke verzorging verwijst LD Hairart Beauty & More hierbij naar de algemene voorwaarden van LD Beauty & Wellness. Deze zijn zowel op locatie verkrijgbaar als op de website www.ldbeautyandwellness.nl  of www.ldhairart.nl

De ANKO-behandelingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden

LD Beauty & Wellness, Karel van Bronckhorstlaan 11, 6125 BX  Obbicht

Versie 10.09-2013

Om onze dienstverlening en de kwaliteit hiervan te kunnen waarborgen werken wij met algemene voorwaarden.

Op het moment dat u een afspraak bij ons maakt verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

LD Beauty & Wellness  hanteert op al haar behandelingen de onderstaande Algemene Voorwaarden:

1. Administratieve voorwaarden
1.1.              Behandeling is alleen op afspraak.
1.2.              Een afspraak voor een behandeling wordt enkel telefonisch gemaakt, ook al is het eerste contact via e-mail

of de website gelegd.
1.4.              Een nieuwe client verstrekt in het eerste telefonisch contact zijn / haar eigen telefoonnummer, adres en

e-mail adres.
1.5.              Een nieuwe client ontvangt voor de allereerste afspraak bij LD Beauty & Wellness een afspraakbevestiging  per e-mail.
1.6.              De nieuwe client dient deze afspraak per mail te bevestigen.
1.7.              Een afspraak kan tot 24 uur vooraf kosteloos geannuleerd worden.
1.8.              Bij het niet tijdig annuleren van de afspraak en/of het niet nakomen van de door u gemaakte afspraak

brengen wij de kosten van de gereserveerde tijd bij u in rekening. Deze kosten bedragen altijd minimaal 10

euro per 15 minuten.
1.9.              Betaling van onze consulten geschieden altijd per direct, per pin of a contant.
1.10.            Op uw verzoek kan een factuur aangeleverd worden.
1.11.             De geldende prijzen voor een behandeling zijn altijd de prijzen vermeld op onze actuele prijslijsten. Deze zijn

zowel in ons filiaal verkrijgbaar als na te lezen op de website van LD Beauty & Wellness, www.ldbeautyandwellness.nl.
1.12.            Op al onze diensten en producten is het BTW tarief van 21% van toepassing.

2. Voorwaarden voor behandeling


2.1.             
LD Beauty & Wellness conformeert zich aan de landelijk geldende regels. Behandelingen bij contra indicaties worden niet uitgevoerd.
2.2.             LD Beauty & Wellness staat garant voor behandelingen in een veilige en respectvolle omgeving.
2.3.             LD Beauty & Wellness verwacht wederzijds respect.
2.4.             Alvorens een behandeling te ondergaan wordt een intake (anamnese) uitgevoerd.
2.5.             Indien u medische klachten hebt, in behandeling bent bij een arts of specialist of u gebruikt medicijnen die

het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit bij de intake door te geven.
2.6.             LD Beauty & Wellness verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient de cliënt met de behandelend arts of specialist te overleggen of een behandeling ondergaan verantwoord is.
2.7.             De behandelaar van LD Beauty & Wellness kan u doorverwijzen naar een medisch specialist.
2.8.             Het is belangrijk om vooraf te   of u zwanger bent, uw zwangerschap moeilijk verloopt of in de

aanlooptijd bent om zwanger te worden.
2.9.             Client blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid en

medische situatie.
2.10.            Client maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van LD Beauty & Wellness en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan een behandelingen en/of

gebruikmakend van de diensten die daaruit voortvloeien.
2.11.            Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming

nooit aan derden verstrekt.
2.12.            LD Beauty & Wellness conformeert zich hiermee aan haar geheimhoudingsplicht.
2.13.            Client dient tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken locatie en tijdstip.
2.14.            Bij te laat komen geldt de gereserveerde tijd als aanvangstijd van de behandeling.
2.15.            Client draagt zorg voor goede hygiëne. Hij / zij verschijnt schoon en fris op de afspraak.
2.16.            Tijdens een behandeling staat uw mobiele telefoon of andere devices uit.

3. Uitzonderingen voor behandeling
3.1.              LD Beauty & Wellness behoud zich het recht voor een cliënt zonder nadere motivatie van behandeling uit te sluiten.
3.2.             LD Beauty & Wellness behoud zich het recht om een cliënt zonder nadere motivatie toegang tot het pand te weigeren.
3.3.             LD Beauty & Wellness behoud zich het recht een behandeling te annuleren, indien er naar het oordeel van haar  medewerkers geen sprake is van een hygiënische situatie of cliënt onder invloed van alcohol of drugs

verkeert. De kosten voor de geplande behandeling dienen in dit geval ten alle tijden wel voldaan te worden.
3.4.             LD Beauty & Wellness verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld. De behandeling wordt dan direct beëindigd. De kosten voor de geplande behandeling dienen in dit geval ten alle tijden wel voldaan te worden.

4. Aansprakelijkheid
4.1.              LD Beauty & Wellness geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst  schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.
4.2.             Klachten worden niet door de behandelaar zelf afgehandeld, maar door de directie.
4.3.             LD Beauty & Wellness stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw waar de behandelingen plaatsvinden.
4.4.             LD Beauty & Wellness is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder

oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van LD Beauty & Wellness te komen.          LD Beauty & Wellness heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is LD Beauty & Wellness gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

5. Cadeaubonnen, Verwenbonnen en Voucheren
5.1.              Een Cadeaubon, Verwenbon of Voucher isuitsluitend verkrijgbaar in ons filiaal danwel via de webshop te besttellen.
5.2.             Zij zijn via de webshop, e-mail of telefonisch te bestellen. Verzending vindt pas plaats na ontvangst van de betaling vooraf via webshop, bank, pin of a contant.
5.3.             Cadeau- en Verwenbon en de Voucher is altijd persoonsgebonden, tenzij daar concrete

afspraken over zijn gemaakt door cliënt en LD Beauty & Wellness.
5.4.             Cadeau-  en Verwenbon en de Voucher is enkel geldig indien voorzien van een geldig

waarmerk door een medewerker van LD Beauty & Wellness.
5.5.             Het vermelde bedrag op Cadeau- en Verwenbon en de Voucher is geldig voor de maximale duur van 1 jaar na datum waarmerking. Na het verstrijken van deze periode berekent LD Beauty & wellness een verhoging conform de CBS index.
5.6.             Bij verlies van een cadeau- of verwenbon of Voucher vervalt het recht op eventuele openstaande

behandelingen.
5.7.             De Cadeau- en Verwenbon of Voucher is niet inwisselbaar voor contant geld.
5.8.             De Cadeau- en Verwenbon of Voucher is te gebruiken voor de aanschaf van producten.
5.9.             Het gebruik maken van een van deze bonnen dient bij de reservering gemeld te worden.
5.10.            Annulering van reeds bestelde en betaalde bonnen is niet mogelijk.
5.11.            Bij inlevering van de bon of voucher vind geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
5.12.            Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. LD Beauty & Wellness is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de bonnen of kaarten of voor beschadiging , diefstal of verlies en zoekraken met de post van de bonnen of kaarten.
5.13.            Het reproduceren van de bonnen of kaarten is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via

LD Beauty & Wellness en worden als zodanig gewaarmerkt. Andere vorm word gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte worden gedaan.
5.14.            Per behandeling kan maar 1 bon worden verzilverd, tenzij vooraf anders afgesproken.
5.15.            De bonnen en vouchers zijn niet inwisselbaar in combinatie bij acties of andere aanbiedingen van LD Beauty & Wellness.
5.16.            LD Beauty & Wellness accepteert de massagebon van massage.nl

6. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy
6.1.              LD Beauty & Wellness behoudt zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, teksten, grafisch materiaal, logo’s en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.
6.2.             Alle door LD Beauty & Wellness verstrekte stukken, zoals offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt (of een mogelijke cliënt) en mogen niet door client (of een mogelijke client) zonder voorafgaande toestemming van LD Beauty & Wellness      worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Op de websites, welke geregistreerd zijn door LD Beauty & Wellness, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in                dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie en is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. LD Beauty & Wellness kan niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie, zowel die op de eigen site als die op sites waarnaar wordt verwezen. Gebruikmaking van de geboden informatie geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LD Beauty & Wellness, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. LD Beauty & Wellness garandeert niet dat haar site of die waarnaar verwezen wordt continue bereikbaar zijn en/of vrij zijn van virussen en andere gebreken. Bezoeker maakt voor eigen risico gebruik van voornoemde websites.
6.3.             Indien een Client of Bezoeker de websites van LD Beauty & Wellness bezoekt kan LD Beauty & Wellness de gegevens verwerken. LD Beauty & Wellness waarborgt en respecteert de privacy van haar website Bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

7. Overige bepalingen
7.1.              Op elke overeenkomst tussen partijen, LD Beauty & Wellness en client, is het Nederlands recht van toepassing.
7.2.             In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst

steeds bepalend.
7.3.             In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij LD Beauty & Wellness.
7.4.             Tussentijdse wijziging in Algemene Voorwaarden van LD Beauty & Wellness en andere voorwaarden zijn mogelijk.
© 2032 LD Beauty & Wellness te Obbicht

Algemene voorwaarden Webshop

1. Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

  • Naam onderneming: LD Hairart Beauty & More te Obbicht
  • De kopende partij: een ieder die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met LD Hairart Beauty & More
  • Overeenkomst : elke tussen De kopende partij en LD Hairart Beauty & More gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot haarextensions en/of haarverzorgingsproducten en/of andere zaken die door LD Hairart Beauty & More in het kader van zijn normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden
  • Zaken: alle roerende zaken die onderwerp zijn van enige overeenkomst tussen De kopende partij en Verkoper: LD Hairart Beauty & More
  • Koop op afstand: een overeenkomst tussen LD Hairart Beauty & More en de kopende partij, die consument is, waarbij in het kader van een door LD Hairart Beauty & More georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LD Hairart Beauty & More zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van De kopende partij. Deze algemene voorwaarden liggen voor eenieder ter inzage bij LD Hairart Beauty & More, Karel van Bronckhorstlaan 11 te Obbicht en kunnen via de website www.ldhairart.nl worden geraadpleegd. Bovendien worden de algemene  voorwaarden op verzoek van De kopende partij aan hem toegezonden.

2.2. De overeenkomst komst tot stand, zodra LD Hairart Beauty & More de bestelling van de kopende partij heeft geaccepteerd door het versturen van een bevestiging. LD Hairart Beauty & More is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de acceptatie van de bestelling te verbinden. Indien LD Hairart Beauty & More een bestelling niet accepteert, deelt LD Hairart Beauty & More dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk aan de kopende partij mee.

2.3. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen De kopende partij en LD Hairart Beauty & More zijn overeengekomen.

2.4. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

2.5. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

2.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LD Hairart Beauty & More bedongen, zijn evenzeer bedongen ten behoeve van door LD Hairart Beauty & More ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.7. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de tekst die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

3. Prijzen

3.1. Alle aanbiedingen van LD Hairart Beauty & More zijn vrijblijvend.

3.2. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, de kosten van de verpakking en de omzetbelasting. De koopprijs omvat uitdrukkelijk niet de verzendkosten.

3.3. LD Hairart Beauty & More behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen bevestiging van de bestelling en de uitvoering daarvan, is de kopende partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen tien werkdagen na de mededeling van de  prijsverhoging door LD Hairart Beauty & More.

3.5. Bij weigering of niet afhalen van bestellingen onder rembours worden de door LD Hairart Beauty & More voorgeschoten rembourskosten aan de kopende partij doorberekend.

4. Kwaliteit, verpakking en levering

4.1. LD Hairart Beauty & More verbindt zich jegens de kopende partij om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de bevestiging van de bestelling omschreven.

4.2. LD Hairart Beauty & More staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de kopende partij deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de LD Hairart Beauty & More kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

4.3. Tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet, verbindt LD Hairart Beauty & More zich jegens de kopende partij om de zaken behoorlijk te verpakken, zodat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4.4. LD Hairart Beauty & More zal er naar streven de zaken te leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn. Leveringstermijnen zijn echter niet fataal.

5. Betaling

5.1. In geval de zaken door de kopende partij worden afgehaald bij LD Hairart Beauty & More, dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betaling plaats te vinden ten tijde en ter plaatse van de afgifte van de zaken door LD Hairart Beauty & More aan de kopende partij.

5.2. Bij koop op afstand dient de kopende partij het overeengekomen bedrag van de koopprijs bij vooruitbetaling te voldoen middels elektronische betaling via ideal of indien vooraf overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 21 dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. Indien de kopende partij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van veertien dagen, is LD Hairart Beauty & More bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de kopende partij aansprakelijk voor de door LD Hairart Beauty & More geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit verzendkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

5.4. Indien LD Hairart Beauty & More bij een door de kopende partij gepleegde wanprestatie tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van De kopende partij. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 30,-.

6. Eigendomsovergang en risico

6.1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op de kopende partij overgaan bij afgifte c.q. aflevering.

6.2. Zolang de kopende partij niet het volledige bedrag van de koopsom en eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt LD Hairart Beauty & More zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom pas op de kopende partij over zodra de kopende partij aan al zijn verplichtingen jegens LD Hairart Beauty & More heeft voldaan.

7. Ontbinding

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de kopende partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

7.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De kopende partij is aansprakelijk voor de door LD Hairart Beauty & More geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

8. Retourzendingen bij koop op afstand

8.1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaken heeft de kopende partij bij koop op afstand het recht de koop te ontbinden. De kopende partij dient in dat verband de bestelde c.q. gekochte zaken in ongeschonden staat aan LD Hairart Beauty & More te retourneren. De kosten van het terugzenden van de zaken komen beneden de €40 voor rekening van de kopende partij. De kopende partij ontvangt binnen dertig dagen na de ontbinding hetgeen de kopende partij reeds aan LD Hairart Beauty & More heeft betaald in verband met de retour gezonden zaken.

8.2. Indien de kopende partij na ontvangst van de zaken een gebrek constateert, dient hij dit gebrek zo spoedig mogelijk schriftelijk aan LD Hairart Beauty & More te melden. Indien LD Hairart Beauty & More naar aanleiding van deze melding constateert dat de zaken niet voldoen aan de bestelling van de kopende partij, heeft LD Hairart Beauty & More het recht de zaken te vervangen door kwalitatief vergelijkbare andere exemplaren of het reeds door de kopende partij betaalde bedrag te retourneren.

8.3. Annuleringen van bestellingen die plaatsvinden voordat een betaling aan LD Hairart Beauty & More is verricht, worden kosteloos door LD Hairart Beauty & More gehonoreerd.

9. Overmacht

 

9.1. Onverminderd het bepaalde in 4.4. wordt de tussen de kopende partij en LD Hairart Beauty & More overeengekomen leveringstermijn verlengd met de periode gedurende welke de LD Hairart Beauty & More door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.2. Van overmacht aan de zijde van LD Hairart Beauty & More is sprake indien LD Hairart Beauty & More na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, toerisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van LD Hairart Beauty & More als bij derden, van wie LD Hairart Beauty & More de benodigde zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van LD Hairart Beauty & More ontstaan.

9.3. Indien door overmacht levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de kopende partij zowel als LD Hairart Beauty & More bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

9.4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de kopende partij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting van hetgeen de kopende partij reeds was geleverd naar LD Hairart Beauty & More terug te zenden voor rekening en risico van de kopende partij, indien de kopende partij kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de kopende partij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

 

10. Inschakeling derden

10.1. LD Hairart Beauty & More is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) van de kopende partij gebruik te maken van derden.

11. Geschillen

11.1. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

11.2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te (noem kantongerecht waar u geografisch onder valt), met dien verstande dat de kopende partij gedurende één maand nadat LD Hairart Beauty & More zich schriftelijk op het onderhavige beding heeft beroepen, kan kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter indien deze een andere is dan de rechter hiervoor aangewezen.